Opci uslovi

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

 Ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između agencije Travel King d.o.o. i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunost, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, epidemiološki i sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, i sl). 

2. PRIJAVE I UPLATE

 Prijave za putovanje primaju se u poslovnici agencije, telefonom, putem facebook-a, instagrama i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja.

Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uslove rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.

 a) Prilikom prijave za charter letove kupac uplaćuje 30-40% vrijednosti aranžmana, što se putniku navodi u ponudi, a preostalih 60-70% iznosa treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim ukoliko u programu nije drugačije navedeno, kao i slučajevima kada se koriste popusti na osnovu «ranog bookinga» gdje je potrebno uplatiti 50% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije do datuma isteka ranog booking-a.

 b) Za „rezervaciju na upit“ uplaćuje se akontacija prema ponudi. Agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati pot­vrđenu rezervaciju, koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 Na dan prijave putnik potpisuje ugovor o putovanju sa općim uslovima putovanja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uslovima postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u roku u cjelosti smatra se da je putovanje otkazao. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora. Potvrdom primitka ugovora email-om ili potpisivanjem Ugovora o putovanju svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora potvrđuje da je upoznat sa Općim uslovima putovanja, te da iste prihvata.

 3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

 Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta recepciji, vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

 Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obaveze na nadoknadu štete i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene obavijesti o promjeni cijene. Ne otkaže li putnik lično dolaskom u agenciju ili pismenim putem u navedenom roku smatra se da je saglasan sa promjenom cijene. 

Molimo da obratite pažnju na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana. Uzeti u obzir da ukoliko djeca imaju popust, postoji mogućnost da u sobi spavaju na pomoćnom ležaju ili sofi.

 4. PUTNA DOKUMENTACIJA

 Putna dokumentacija podrazumijeva: 

- Za aranžman avionom: original voucher, program putovanja i avio kartu (elektronska forma). 

- Za aranžman uz vlastiti prevoz: original voucher i eventualne obavijesti. 

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

 Sve usluge navedene u Programu putovanja podrazumijevaju standardne usluge prosječnog kvaliteta, uobičajne i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi koristiti neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti poseban ugovor.

 Smještajni objekti, prijevozna sredstva i druge usluge opisane su prema službenoj kategorizaciji zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.

 Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja Organizatora. Putnicima se preporučuje da prilikom odabira smještajnog objekta, pregledaju zvaničnu web stranicu hotela, kao i recenzije na internet stranicama. Izbor hotela je lični odabir putnika vođenim sopstvenim mišljenjem i iskustvom. Putnik je dužan prilikom rezervacije naglasiti ukoliko želi poseban tip sobe, smještaj u glavnoj zgradi, depadansu i sl. Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

6. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PRIJEVOZ

 Smještaj

Ako drugačije nije posebno ugovoreno putnik će biti smješten u bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenost putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge karakteristike. Raspored sobe/apartmana određuje isključivo recepcija i agencija ne može utjecati na raspoređivanje soba.

 Smještaj Putnika u hotelu je najranije od 16h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje hotela najkasnije do 09h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja hotela, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prijevoza. Dolaske iza 20 sati (late check in) putnik je dužan naglasiti agenciji i najaviti unaprijed.

 Funkcionisanje klima uređaja u hotelima je različit i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 sata.

 Ishrana:

 Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi pretežno od cijene aranžmana, kategorije hotela, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanje (menija). Trokrevetne i četverokrevetne smještajne jedinice su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu metalne ili drvene konstrukcije na rasklapanje ili sofá, čak i u novim hotelima kategorije 4* ili 5*, nedovoljno su prostrane i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Organizator može da obezbjedi smještaj u trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama ukoliko ih hotel ima na raspolaganju, ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba. 

 Usluga All inclusive( All inclusive light, Ultra All inclusive, All Exclusive) i bilo koja druga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima.

 Prijevoz:

Ako drugačije nije posebno ugovoreno: 

 - Prijevoz putnika vazdušnim, željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prijevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prijevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prijevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora putovanja. 

 - Avionske ili posebne prijevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima. 

 - Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni boarding karte, stoga se putnicima skreće pažnja 

7. PROMJENA PROGRAMA

 a) Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti , izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 1.) Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. 

b) Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično.

 Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod charter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.  

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa virusom COVID – 19 hotel zadržava pravo da napravi određene izmjene u sadržaju bez obavještavanja treće strane, što ne može biti predmet reklamacije upućen agenciji.

 8. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

 Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti a koje su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa.

 Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Minimalni broj putnika je 40% ukupnog kapaciteta osim ukoliko nije drugačije naznačeno na samom programu. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.

 Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne) prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom saobraćaju. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

 9.ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

 Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Ukoliko je u pitanju grupno putovanje, datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici: 

 - za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 40KM. 

- za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% 

- za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40 % 

- za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80 % 

- za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana, 

 

-za otkaz rezervacije individualnog putovanja gdje su rezervacije napravljene prema željama klijenta i posebno kupljene aviokarte, hotelski smještaj, transferi, vize i sl., primjenjuju se pravila tarifa i uslova dobavljača, suppliera, hotela i sl... 

 - za otkaz rezervacije «ranog bookinga», nakon isteka datuma za rani booking, organizator zadržava cjelokupan iznos aranžmana, osim u slučaju smrti putnika. 

 U slučaju da putnik rezerviše opciju aranžmana koji je nerefundabilan, povrat novca nije moguć. Prilikom rezervacije nerefundabilnih aranžmana preporučujemo putnicima da urade polisu od otkaza putovanja u osiguravajućoj kući.

- ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom , pod uslovom da je zamjena putnika moguća. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, ni putnih isprava.

Navedeni uslovi otkaza putovanja od strane putnika ne važe za individualna putovanja, za ista važe pravila avio kompanije i hotela.

10. RANI BOOKING

 Rani booking podrazumjevaju rane rezervacije do označenih datuma na koje putnici ostvaruju određeni popust na hotele.

11. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga , kao i izboru vršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualne nemogućnosti izvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovo­rnost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. (tačka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovra prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom BIH i Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike na uslove (vizne, carinske, zdravstvene,…) koji važe za odredišnu zemlju, već je obaveza putnika da se informiše kod nadležnog konzulata i da obezbjedi potrebne uslove i isprave blagovremeno i uredno. Službenik agencije Organizatora niti Posrednika nije ovlašten da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

12. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan: 

 - Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tokom putovanja snosi putnik. Prijatelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program nesmetano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, ali ne garantuje dobivanje vize. 

 - cijepiti se i posredovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, kao i / ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 9., 

 - poštivati carinske i devizne propise zakona Bosne i Hercegovine, kao i država u kojima boravi tokom putovanja, 

 - pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s turističkim prijateljem i / ili predstavnikom organizatora putovanja, 

 - prilikom polaska na putovanje turističkom prijatelju, odnosno predstavniku organizatora, predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (orginalni voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana). U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu. 

Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, odmah na recepciji hotela ili drugom mjestu gdje je štetu nanio

 13. PRTLJAG

 Prevoz prtljage avionom je besplatan do kilaže koju određuje avio prevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu aviona/autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini bez njihovog nadzora.

 Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu i izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučujemo najam sefa).

 Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili na recepciji smještajnog objekta,ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

 14. PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave. Najmanje jedna stranica u pasošu mora biti čista bez pečata. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Agencija pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Vodič Agencije će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Agencija može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.

Agencija nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u određenu zemlju.

 15. PUTNO OSIGURANJE, OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUCAJA I BOLESTI, OSTECENJA ILI GUBITKA PRTLJAGA

 Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ovog Ugovora o putovanju, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravatelja ili preko Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pažljivo proučiti uslove osiguravajuće kuće prije ugovaranja polise.

 16.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podatci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator se obavezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje putničkog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podatci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.

 17. NADLEŽNOST SUDA

 Kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora. Kod aranžmana gdje agencija  djeluje u svojstvu subagenta, sve primjedbe na realizaciju aranžmana idu na adresu Organizatora, uz eventualno posredovanje agencije prilikom prvobitnog slanja primjedbe, dalju komunikaciju putnik nastavlja direktno sa Organizatorom. 

18. OSIGURANJE ZA SLUČAJ NELIKVIDNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

 Organizator putovanja je dužan osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva, radi naknade putniku:

 - plaćanje cijene aranžmana, ako zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora izostanu usluge aranžmana,

- troškova koji nastanu zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora za povratak putnika u mjesto polaska.

 19. REKLAMACIJE

 Organizator putovanja ne prihvata reklamacije i povrat sredstava na posebne ponude (last minute, ultra last minute, fortuna programe), te gratis putovanja.

 U slučaju nepotpuno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana putnik je dužan uputiti primjedbu agenciji - odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan da reklamira neodgovarajuću uslugu. Putnik je dužan sarađivati s predstavnikom Agencije ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj i uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem (koje odgovara uplaćenoj usluzi) nije zadovoljan, putnik može izvršiti doplatu za bolju vrstu smještaja ili usluge.  

Reklamacije upućene tek nakon povratka s putovanja, neće biti uvažene bez prethodnog obavještavanja agencije u toku putovanja i davanja agenciji mogućnosti da u trenutku boravka putnika pronađe rješenje.

Sve eventualne reklamacije putnik je dužan u roku od 8 dana nakon putovanja, pismenim putem poslati prigovor. Svi prigovori/reklamacije nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

20. UPOZORENJE

 Ovi opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UTABIH, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se pri­javio za putovanje. Potpisivanjem ugovora, uplatom avansa, putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja.

 

10 godina iskustva

Iza nas je dugogodišnje iskustvo u turističkom sektoru + obrazovanje u turizmu, koje ćemo maksimalno iskoristiti kako bismo Vam pružili što kvalitetniju uslugu.

Širok spektar usluga

Najbolje ponude za individualna, grupna, bračna, biznis putovanja, uz odabir kvalitetnog smještaja kako biste proveli Vaš savršeni odmor!

1.7+ miliona opcija smještaja

U ponudi preko 1.7+ miliona smještajnih opcija, preko 120 suppliera za smještaj, aviokarte, transfere, rent-a-car i grupne bookinge

Uvijek dostupni

Tokom putovanja putnicima je na raspolaganju emergency telefon koji mogu pozvati u slučaju hitnosti. Naši putnici nikada ne putuju sami.

Copyright © 2022 - All rights reserved | Developed by ID-S